Abaebbulaniya 12:18 – 29 “Okujja Eri Mukama Katonda Mukusiima Ekisa Kye.”

Mu kitundu kyaffe mwe tusomesebwa leero, awamu nabo abaawandiikibwa ebbaluwa eno, tuweebwa okuluŋŋamizibwa mu kujjukizibwa awamu nokulabulwa, weewaawo mu ngeri eggyayo ennyo amakulu gokusomesebwa ekigambo kya Mukama mu kitabo kino oluvannyuma lwokusomesebwa okuva mu kitabo kyOkuva. Natuwa okugerageranya kwendagaano ebbiri, enkadde eyetteeka nempya eyekisa.

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •