Danyeri 8 “Okwolesebwa Kwa Danyeri Okw’endiga Ennume N’embuzi Ennume.”

Obubaka nga bwe tusomesebwaamu mu kitabo kyaffe ekya Danyeri mu ssuula zino ssi bwangu, era nga nnyini bbufuna bwe bwamunafuyanga, ne bumwelariikiriza olundi n’okumulwaaza nga bwe tubuulirwa mu ssuula ey’aleero, kyokka era buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda, era kigasa olw’okuyigirizanga, olw’okunenyanga, olw’okuterezanga, olw’okubuulirira okuli mu butuukirivu; omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna, ng’alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi.(

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •