Abaebbulaniya 11:1-19 “Okukkiriza I”

Vs 1. Okukkiriza kwe kunyweza/ okukakasa ebintu bye tusuubira ne bwe biba nga tebirabika.

Ebintu bingi ebiriwo naye nga tebirabika era nga okubitambuliramu oba okubiraba twetaaga okutwala eddaala erisukkulumye ku lyokulaba.

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •