Okuva 2:23 – 3:15 “Okuyitibwa Kwa Musa”

Omulundi ogwaggwa mu kusomesebwa kwaffe, twavaawo n’okusoomoozebwa eri obweetaavu bwaffe okuwuliriza eddoboozi n’okuluŋŋamizibwa kwa Mukama okwangu gyetuli, tuleme kubeera mu mbeera z’obumisiri emyaka emingi ko.
Nate ne tulaba obweetaavu bw’okubeera mu ddungu, tusobole okuyigirizibwa, okuleetwa okumanya Mukama, kitusobozese okuyitibwa Ye, okusinga okweetuminkiriza okutuukiriza okuyitibwa kwe, kwe tweewulira mu ffe.

Amakya ga leero mu kweyongerayo kwaffe, tulabe “Okuyitibwa kwa Musa”, nga bwe twaasuubizibwa oguwedde, tusoma okuva we twaakoma mu ssuula 2:23-25 nti……

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •  

Service Times

Office hours:
Tuesday-Friday; 9AM-5PM

Sunday Services
Luganda: 8am
English: 10am, 12noon
Kirundi: 3pm

Wednesday Evening
Midweek Bible Study: 6pm

Events