Danyeri 9:1-19 “Okusaba Kwa Danyeri Okw’okwegayiririra I”

Bangi kuffe tumanyi obukulu bw’okusaba kyokka tulowooza bulowooza kukusaba, abamu ne tukitwaala nti kw’abalonde mu okukunyiikiriramu, kyokka nga emirundi mingi mu Baibuli tulagirwa era ne tulagwa okusaba, nga bwetuzze tulaba mu misomo gyaffe mu kitabokya Danyeri,

Default image
admin