Danyeri 2:29 – 45 “Okubikkulirwa Kw’okkuzibwa N’okussibwa Kw’amawanga.”

Leero nga tweyongerayo mu musomo gwaffe mu Danyeri essuula 2, we twalekera atuusiddwa eri Nebukadduneeza amubuulire ekirooto kye, n’amakulu gaakyo, ebyaali biremye Abakaludaaya abagezigezi bonna, abafumu, n’abalaguzi b’omu Babulooni era nga Kabaka alagidde batemebwetemebwe n’amayumba gaabwe gamenyebwemenyebwe…..

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •