Abaebbulaniya 4 “Yesu Kye Kiwummulo Kyaffe”

Okulabula kuno kwajja gye bali kubanga bangi ku bbo baali balowooza nti ekiwummulo kiri mu kukwata mateeka ga Musa era nti enjiri ya Yesu Kristo yali nnyongereza ku mateeka ago.

Naye amateeka ga Musa gaali gabasongera ku kiwummulo ekyateekebwateekebwa okuyita mu Yesu Kristo

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •