Abaebbulaniya 10:19-39 “Tunyweeze Essuubi Lye Twatula Nga Tetusagaasagana.”

Oluvannyuma lwokutegeezebwa mu bukalatirivu emisingi gyokukkiriza kwe baalina okuba nakwo mu Mukama Katonda Kitaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, Kabona waffe Asinga obukulu era eyali ekiweebwaayo ekisukkulumu era ekyenkomeredde kyomutango gwekibi. Omuwandiisi atandika okubuulilira Abaebbulaniya na ffenna abasomi bebbaluwa ebitugwaanidde okussa mu nkola olwokumanyisibwa nokutegeezebwa ebyo byonna.

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •